Дотоод аудит, эрсдлийн менежмент
  • Удирдлагын түвшний хяналт
  • Үйл ажиллагааны мониторинг, хяналт
  • Санхүүгийн мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт
  • Мэдээллийн технологийн хяналт
  • Дотоод хүчин зүйлсийн эрсдлийн шинжилгээ
  • Гадаад хүчин зүйлсийн эрсдлийн шинжилгээ
  • Эрсдлийн удирдлага